Skip to content

โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ อีพี ประเทศไทย (สำรวจและผลิต ก๊าซธรรมชาติ และ ก๊าซธรรมชาติเหลว)
โททาลเอนเนอร์ยี ร่วมกับ ปตท.สผ.พัฒนาและผลิต แหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่นอกชายฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย 61 แท่นผลิต และ หลุมผลิตมากกว่า 600 หลุม. แหล่งก๊าซธรรมชาตินี้ ผลิตก๊าซธรรมชาติได้ ประมาณ ร้อยละ 20 ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้งานประเทศ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอล.