Skip to content

ติดต่อเรา

บริษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด

173/5, อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 12 ,
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ,
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 2163 6364 -71 

โทรสาร : +66 (0) 2163 6372
อีเมล : [email protected]
 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยการกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอแนะด้านล่างนี้
ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา พร้อมให้บริการในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.

 
1 Start 2 Complete

* Mandatory fields